title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đánh giá tác động với môi trường
Thứ bảy, 21/05/2011, 21:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) –  Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định liên quan đến vấn đề môi trường.
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trên lãnh thổ nước Việt Nam.
 Nghị định quy định đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và các hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; thời điểm thực hiện và yêu cầu về việc sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược; nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thẩm định...
Đồng thời quy định đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; thời điểm đăng ký bản cam kết; quy trình đăng ký bản cam kết...; quy định chế độ tài chính cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; trách nhiệm thi hành...
Theo Nghị định, thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết tối đa là 45 ngày làm việc và tối đa 30 ngày làm việc đối với báo cáo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Được biết, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/6/2011 và thay thế các quy định tại các Điều 6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại các khoản 3,4,5,6,7,8,9, và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm