title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
Thứ tư, 17/07/2019, 07:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội khóa XIV, đảm bảo công khai minh bạch, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm làm chậm quá trình cổ phần hóa, thoái vốn; sớm hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và trình UBND TP ban hành Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sau khi Thủ tướng Chính phủ duyệt.

Các sở-ngành chức năng, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước cần kiểm tra và xây dựng lộ trình thời gian để triển khai việc thoái vốn tại doanh nghiệp. Riêng Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước cần rà soát các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các khoản đầu tư không hiệu quả; thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp thành viên thua lỗ bằng hình thức phá sản, giải thể... đảm bảo lợi ích tối đa của nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp đã cổ phần hóa cần thực hiện nghiêm công tác quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần; đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và việc thu, nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn vào nguồn ngân sách TP.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng cần triển khai phương án thí điểm thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc chậm trễ công tác cổ phần hóa, thoái vốn, trong đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng như trong quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Tin mới hơn
Tin đã đưa