title Thông tin chỉ đạo điều hành

Điều chỉnh chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo
Thứ ba, 26/03/2019, 09:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND TP về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Cụ thể, khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bố sung như sau:

“Điều 1. Các tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt của các chiều nghèo (tiêp cận các dịch vụ xã hội cơ bản) được sử dụns đo lường xác định chuẩn hộ nshèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019 - 2020:

1. Các tiêu chí về thu nhập:

 1. Chuẩn nghèo: từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống.
 2. Chuẩn cận nghèo: trên 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm”.

 

Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

1. Hộ nghèo TP: là những hộ dân TP (có hộ khẩu thường trú và tạm trú ổn định trên 6 tháng) có 1 hoặc cả 2 tiêu chí sau:

 • Có thu nhập bình quân đầu người từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống.
 • Có tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) từ 40 điểm trở lên.

Hộ nghèo thành phố được chia thành 3 nhóm hộ để tổ chức thực hiện các chính sách tác động hỗ trợ giảm nghèo theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Nhóm 1: Là hộ dân có thu nhập bình quân đầu người từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và có điểm thiếu hụt của 05 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) từ 40 điểm trở lên.
 • Nhóm 2: Là hộ dân có thu nhập bình quân đầu người từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và có điếm thiếu hụt của 05 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm).
 • Nhóm 3: Là hộ dân có thu nhập bình quân đầu người trên 28 triệu đồng/người/năm và có điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) từ 40 điểm trở lên.

2. Hộ cận nghèo TP: là những hộ dân TP (có hộ khẩu thường trú và tạm trú ổn định trên 6 tháng) có 2 tiêu chí sau:

 • Có thu nhập bình quân đầu người trên 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm.
 • Có tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm)”.

 

Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Xử lý chuyển tiếp:

 1. Mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND TP về điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo TP giai đoạn 2019 - 2020 và tại Quyết định này, là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở’ xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo TP đế thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2019 - 2020.
 2. Xử lý chuyển tiếp:

Cơ sở để đánh giá hoàn thành Tiêu chí 11 về Hộ nghèo tại các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP trong giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục sử dụng mức chuẩn hộ nghèo theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND TP về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 (là hộ dân có 1 hoặc 2 tiêu chí thu nhập bình quân đầu người từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống, tổng điểm thiếu hụt các chiều tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản từ 40 điểm trở lên)”.

 

Điều 4 được sửa đổi, bố sung như sau:

“Điều 4: Giao Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vũng TP phối hợp Cục Thống kê TP xây dựng kế hoạch rà soát và khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo TP giai đoạn 2019 - 2020; tổng hợp báo cáo UBND TP về danh sách và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo TP đầu kỳ (năm 2019) chậm nhất là cuối tháng 5 năm 2019”.

 

Điều 5 được sửa đổi, bố sung như sau:

“Điều 5. Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững TP và UBND các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TP về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 19/1/2017 của UBND TP về việc điều chỉnh nội dung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TP đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo TP giai đoạn 2016 - 2020 theo mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND TP về điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo TP giai đoạn 2019 - 2020 và tại Quyết định này”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/3/2019.

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa