title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

4439/KH-UBND
Thứ ba, 04/01/2022, 11:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu 4439/KH-UBND
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Trích yếu Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026 tại TPHCM
Nội dung

UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026 tại TPHCM nhằm đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế; thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch phát triển công nghiệp văn hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của TPHCM.

Kế hoạch cũng nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam, phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

HCM CITYWEB

Tài liệu đính kèm
4439khub_signed.pdf