title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Chương trình Khuyến công TPHCM giai đoạn 2021 – 2025
Thứ tư, 16/06/2021, 15:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định ban hành Chương trình Khuyến công TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới; khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất sạch hơn.

Chương trình cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn; tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa