title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Thứ năm, 03/06/2021, 08:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5473/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND TP về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí và cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.

Kế hoạch cũng nhằm tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng trong việc chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

CQT

Tin mới hơn
Tin đã đưa