title Khác

Cải cách hành chính (năm 2019)
Thứ ba, 12/03/2019, 05:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” và nhằm đột phá để tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần XI, tại Hội nghị hôm nay, chúng tôi cam kết với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của cơ quan như sau:

1. Tập trung xây dựng cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết, Kế hoạch của thành phố. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc phải có Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế làm việc phù hợp quy định hiện hành. Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có cơ chế kiểm soát công tác tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân doanh nghiệp. Đối với quy trình liên thông, người đứng đầu cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi, đôn đốc toàn bộ quy trình:

2.1. Công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các danh mục thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được công bố; các danh mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các danh mục không áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

2.2. Tỷ lệ từng hồ sơ giải quyết đúng hạn trên từng lĩnh vực đạt trên 90%.

2.3. 30% - 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

2.4. 100% sở ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn phải thực hiện khảo sát hài lòng thông qua hệ thống đánh giá hài lòng của Thành phố. Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% cá nhân, doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của sở ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp đối với từng lĩnh vực. Mức độ hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp là cơ sở quan trọng đánh giá hiệu quả để thực hiện giải quyết chế độ thu nhập tăng thêm. Kết quả đánh giá khảo sát hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp phải được công khai hàng tháng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực để cá nhân, tổ chức giám sát.

100% hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

2.5. 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính của cá nhân, doanh nghiệp phải được sở, ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn xử lý kịp thời và đúng quy định.

3. 100% các văn bản hành chính chính thức trao đổi giữa các cơ quan các cấp (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.

4. 100% cơ quan, phường xã, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001/ISO điện tử.

5. Thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu30% trong năm 2019 đối với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phường xã, thị trấn, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

6. Thủ trưởng các sở, ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước.

7. Mỗi đơn vị sở, ngành, quận-huyện phường xã, thị trấn có ít nhất một sáng kiến, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp.

8. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan đạt từ loại Tốt trở lên./.

Tin mới hơn
Tin đã đưa