title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM
Thứ ba, 30/03/2021, 10:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ngày 29/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định này áp dụng đối với Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) TPHCM; UBND thuộc quận thuộc TPHCM; HĐND, UBND thành phố thuộc TPHCM; UBND phường thuộc quận, UBND phường thuộc thành phố thuộc TPHCM; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo đó, mỗi Ban thuộc HĐND TPHCM có 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND TPHCM xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.

Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc HĐND TPHCM gồm: Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách; Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội; Ủy viên chuyên trách Ban đô thị.

Nghị định có các chương quy định về tổ chức và hoạt động của UBND quận, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận; tổ chức và hoạt động của UBND thành phố thuộc TPHCM, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố thuộc TPHCM; tổ chức và hoạt động của UBND phường, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường.

Bên cạnh đó, Nghị định còn có quy định về quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND quận, UBND phường; lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường;…

Xem toàn văn Nghị định tại đây.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa