title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Chiến lược phát triển Kinh tế xã hội năm 2011 – 2020
Thứ sáu, 25/05/2012, 18:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 – 2015 vừa được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-CP.

Theo đó, Chương trình hành đng là căn c đ các B, cơ quan Trung ương và đa phương xây dng Chương trình hành đng theo chc năng nhim v được giao, đng thi t chc trin khai thc hin các mc tiêu, nhim v c th nhm góp phn cùng c nước thc hin thng li các mc tiêu Chiến lược phát trin kinh tế - xã hi 2011 - 2020 và Phương hướng, nhim v phát trin đt nước 5 năm 2011 - 2015.

Mt trong các nhim v ch yếu trong Chương trình hành đng ca Chính ph là hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa, trng tâm là to lp môi trường cnh tranh bình đng và ci cách hành chính, trong đó tp trung vào vic sa đi, b sung Hiến pháp; xây dng mi hoc sa đi, b sung các b lut, lut, thc hin tt Chương trình xây dng lut, pháp lnh ca Quc hi. Hoàn thin lut pháp, cơ chế, chính sách v s hu, qun lý và s dng đt đai, tài nguyên khoáng sn, nước và v qun lý, s dng tài sn công.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ thông suốt các loại thị trường (hàng hóa, tài chính, chứng khoán, bất động sản, lao động, khoa học - công nghệ...).

Thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo chương trình hành động được Chính phủ phê duyệt.

Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2020 theo lộ trình phù hợp, trong đó đổi mới quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn...

Chương trình hành đng ca Chính ph cũng đưa ra nhim v ch yếu phi bo đm n đnh kinh tế vĩ mô, đi mi mô hình tăng trưởng, cơ cu li nn kinh tế theo hướng nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh ca nn kinh tế.

Phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, hóa chất, phân bón, vật liệu, cơ khí, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp sinh học và công nghiệp môi trường. Phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, ưu tiên phát triển những sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, áp dụng công nghệ mới, công nghệ sạch, sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất công nghiệp. Ổn định quy hoạch ba loại rừng, phát triển kinh tế rừng góp phần từng bước cải thiện đời sống nhân dân trồng và bảo vệ rừng. Quy hoạch và phát triển có hiệu quả nghề muối, bảo đảm nhu cầu của đất nước và đời sống diêm dân.

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh. Đẩy mạnh phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao (du lịch, hàng hải, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế); hình thành một số trung tâm dịch vụ, du lịch có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Chương trình hành động nêu rõ, phát triển hài hòa, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn đặc biệt khó khăn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng, vùng kinh tế trọng điểm phù hợp với Chiến lược kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển trung tâm xã, cụm xã quốc gia. Phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và phát triển kinh tế biển thích ứng biến đổi khí hậu.

Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chú trọng chương trình nhà ở xã hội, phục vụ người nghèo, vùng khó khăn.

Đồng thời, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, tập trung giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Tài liệu đính kèm

Không có tài liệu đính kèm
Go to top
// ]]>