title Kết quả nghiệm thu

Chương trình Khoa học xã hội và Nhân văn
Thứ tư, 13/04/2016, 12:11 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2014

 

Stt

 

Tên đề tài/dự án

 

(1)

 

Sản phẩm nghiên cứu

 

(2)

 

Kết quả đạt được

 

(3)

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1.    

Công tác bảo tồn và phát huy dân ca Nam bộ

-  Báo cáo khoa học

-  Báo cáo tóm tắt

-  Bản kiến nghị

-  Phụ lục

-       Dân ca Nam bộ- Một thành tố cơ bản trong dân ca Việt Nam.

-       Thực trạng công tác bản tồn và phát huy dân ca Nam bộ.

-       Một số giải pháp bảo tồn và phát huy dân ca Nam bộ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2.    

Những vấn đề an sinh xã hội của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh

-  Báo cáo khoa học

-  Báo cáo tóm tắt

-  Bản kiến nghị

-  Kỷ yếu Hội thảo

-  Phụ lục

-  Bài báo khoa học

- Phân tích thực trạng tiếp cận hệ thống ASXH của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại TP.HCM.

- Tìm hiểu vai trò của mạng lưới xã hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức ở TP.HCM.

- Đề xuất những giải pháp hỗ trợ người lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức có thể tiếp cận hệ thống dịch vụ an sinh xã hội.

3.    

Đánh giá năng suất đa nhân tố (MFP) của một số ngành công nghiệp chủ yếu tại TP.HCM giai đoạn 2000 - 2010

-  Báo cáo khoa học

-  Báo cáo tóm tắt

-  Bản kiến nghị

- Bản số liệu điều tra, khảo sát

-  Phụ lục

- Phần mềm tính MFP

-  Bài báo khoa học

-  Giới thiệu

- Các phương pháp đo lường năng suất

- Thu thập và xử lý dữ liệu.

- Phương pháp nghiên cứu và tính tóan MFP

- Đánh giá sáu ngành công nghiệp chủ yếu của TP.HCM.

- Các nhân tố tác động lên MFP của các ngành công nghiệp tại TP.HCM.

- Dịch chuyển cơ cấu kinh tế tại sáu ngành công nghệp chủ yếu của TP.HCM.

- Khung phân tích dịch chuyển và chọn lựa ngành.

- Kiến nghị

4.    

Giải pháp nâng cao năng lực công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ và R&D ở các doanh nghiệp ngành dược và thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

-  Báo cáo khoa học

-  Báo cáo tóm tắt

-  Bản kiến nghị

-  Phụ lục

-  Bài báo khoa học

- Tổng quan.

- Cơ sở lý thuyết

- Nghiên cứu khám phá về chuyển giao công nghệ và R&D tại các doanh nghiệp ngành dược và thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu định lượng - mô hình và phương pháp nghiên cứu.

- Năng lực chuyển giao công nghệ và R& D ngành thực phẩm.

- Năng lực chuyển giao công nghệ và R& D ngành dược phẩm.

- Kết luận và giải pháp.

5.    

Hoạch định và phát triển khu phố du lịch Phạm Ngũ Lão giai đọan 2010- 2020

-  Báo cáo khoa học

-  Báo cáo tóm tắt

-  Bản kiến nghị

-  Kỷ yếu Hội thảo

 

- Tổng quan về thị trường du lịch Ba- lô.

-  Tình hình phát triển du lịch Ba- lô tại khu phố Phạm Ngũ Lão.

- Hoạch định phát triển du lịch Ba- lô tại khu phố Phạm Ngũ Lão

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa