title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
Thứ ba, 02/11/2021, 10:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Trích yếu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
Nội dung
           Trên cơ sở Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và căn cứ vào tình hình thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành Quyết định số 3637/QĐ-UBND ban Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030.

           Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề ra mục tiêu chung cho công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 - 2030  xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

          Bên cạnh đó, Thành phố cũng đề ra những mục tiêu cụ thể, nội dung, giải pháp thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

         Trước đó, thực hiện Chương trình hành động sổ 02-CTrHĐ/TU ngày 31 thảng 12 năm 2020 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao chỉ sốcải cách hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

 

Xem chi tiết Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại đây

 

 

Theo SNV

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm