title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Cung cấp thông tin quy hoạch bằng hình thức cấp Chứng chỉ quy hoạch
Thứ hai, 29/08/2011, 18:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Đó là một trong những nội dung chính của Quyết định 49/2011/QĐ-UBND vừa được UBND thành phố Ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; không cấp Chứng chỉ quy hoạch tại các khu vực chưa có quy hoạch đô thị được phê duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Ban quản lý các khu chức năng đô thị, các Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành, để cấp Chứng chỉ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Trường hợp khu vực hoặc lô đất thuộc khu vực đã có đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000), đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc đồ án thiết kế đô thị riêng được phê duyệt có xác định rõ các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cụ thể tại khu vực, lô đất đó thì các cơ quan cấp Chứng chỉ quy hoạch căn cứ vào nội dung các đồ án đã được phê duyệt này và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng đã được ban hành để cấp Chứng chỉ quy hoạch.

Trường hợp lô đất đã xác định chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) được phê duyệt nhưng không xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cụ thể tại lô đất thì các cơ quan cấp Chứng chỉ quy hoạch căn cứ vào nội dung đồ án này, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) đã  được ban hành và kết hợp với các quy định về quản lý kiến trúc đô thị (có liên quan đến chức năng theo quy hoạch của lô đất) đã được cấp có thẩm quyền ban hành để cấp Chứng chỉ quy hoạch tại lô đất. Trong trường hợp chức năng theo quy hoạch của lô đất không thuộc đối tượng điều chỉnh của các Quy định quản lý kiến trúc đô thị đã được ban hành thì không cấp Chứng chỉ quy hoạch. 

Trường hợp khu vực hoặc lô đất thuộc khu vực chưa có đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt thì không cấp Chứng chỉ quy hoạch.

Đối với các trường hợp không cấp Chứng chỉ quy hoạch, các cơ quan cấp Chứng chỉ quy hoạch có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu được biết và nếu xác định được, có thể nêu trong văn bản này các thông tin chung về quy hoạch có liên quan đến lô đất theo pháp lý các quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Đối với các trường hợp này, nếu có nhu cầu để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (đối với các dự án đầu tư không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định) hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư cần lập thủ tục xin cấp Giấy phép quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố (trừ trường hợp chức năng của lô đất theo hiện trạng và theo quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt là nhà ở riêng lẻ: nhà ở xây dựng trong khuôn viên lô đất ở của hộ gia đình, cá nhân và nhà biệt thự nhóm một, nhóm hai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Nội dung của Chứng chỉ quy hoạch tại một khu vực hoặc tại một lô đất bao gồm: các thông tin về ranh giới của khu vực hoặc lô đất; chức năng sử dụng đất; diện tích; chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; mật độ xây dựng; cốt xây dựng; hệ số sử dụng đất; chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu xây dựng công trình; các thông tin về kiến trúc; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường và các quy định khác.

Chứng chỉ quy hoạch có thời hạn hiệu lực theo thời hạn hiệu lực của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị có liên quan đã được ban hành (nếu có).

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (nộp 01 bộ tại cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch đô thị): Giấy đề nghị (theo Mẫu); Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000 - 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/500 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện. Thời gian giải quyết hồ sơ: không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Ngoài ra, Quyết định này cũng quy định các cơ quan có trách nhiệm cấp Chứng chỉ quy hoạch, cụ thể:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân tại các khu đất, lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Các Ban quản lý khu chức năng đô thị có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch tại các khu vực hoặc lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong phạm vi ranh giới, diện tích được giao quản lý.

Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch cho nhà ở riêng lẻ (trừ nhà biệt thự) và các khu đất, lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm