title Văn hóa - Xã hội

Giới thiệu sách “Lý Luận Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng Tiền Phong”
Thứ tư, 15/05/2019, 05:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 108 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thực hiện di chúc của Người, sáng 15/5, Công ty TNHH Cherry Media tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” đến Đảng viên, đoàn viên, trí thức, công chức, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Giới thiệu Cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”

Cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” của tác giả Đoàn Duy Thành (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ) được Nhà xuất bản Hà Nội in và tái bản 3 lần, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông in và tái bản 02 lần bằng 02 ngôn ngữ Việt – Anh.

Cuốn sách đã được viết ngắn gọn xúc tích trong 7000 từ tiếng Việt và 7000 từ tiếng Anh nhưng tác giả đã sử dụng, vận dụng những dẫn chứng, những luận cứ khoa học cũng như các tư liệu chính xác ghi lại thực tiễn hoạt động của Bác Hồ kể từ những năm đầu của thế kỷ XX với những lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục như: “Tôi (tác giả) luôn nhận thức và tâm niệm rằng: muốn làm cách mạng phải có lý luận cách mạng, hơn nữa cách mạng Việt Nam đã thành công rực rở thì nhất định phải càng có lý luận của chính Việt Nam: lý luận đó chính là lý luận Hồ Chí Minh, không thể chỉ đề cập đến tư tưởng, tác phong và đạo đức của Người”.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm giới thiệu cuốn sách

Nội dung cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” đã khái quát được bối cảnh, lịch sử hình thành Đảng tiền phong và sự cần thiết phải xây dựng một Đảng tiền phong lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị của chính quyền thực dân và đế quốc cũng như lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, đủ sức mạnh để bảo vệ từng tất đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc và tiếp tục đưa cuộc sống của nhân dân luôn được nâng cao.

Cuốn sách đã được rất nhiều nhà nghiên cứu lý luận Hồ Chí Minh trong và ngoài nước tìm hiểu, nghiên cứu và phản biện trong đó có ý kiến nhận định của Giáo sư, tiến sỹ Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như: “Tôi thấy đây là cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo quý báu cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, qua đó cũng mở ra những gợi ý để các nhà nghiên cứu lý luận tiếp tục đi sâu khẳng định giá trị lý luận Hồ Chí Minh…”.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực hăng hái thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng thì sự ra đời của cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” lại càng có ý nghĩa, giúp cho mọi đảng viên, các tầng lớp nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, không còn ai “tự diễn biến” và cũng không có thế lực nào có thể “diễn biến” được chúng ta. Cũng tại cuốn sách này tác giả đã đề xuất nhiều giải pháp xây dựng và phát triển Đảng ta trong tình hình mới trong đó tác giả cũng có ý kiến nhận định: “Đẹp nhất là Đảng ta tập trung giải quyết cho xong tồn tại “nạn đói nghèo và người cùng khổ”, làm cho xong mục tiêu ban đầu ngay từ khi thành lập Đảng. Hết đói nghèo sẽ là nền tảng chính trị vững chắc cho Đảng tiền phong thực hiện nhiệm vụ cao cả là xây dựng một đất nước hùng cường, một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””.

Tin mới hơn
Tin đã đưa