title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng
Thứ sáu, 25/03/2011, 23:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu SQHKT) – Nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trong lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu và giá dự thầu, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình; Xây dựng và công bố các chỉ số giá xây dựng theo định kỳ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Nội dung
(SQHKT) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 02/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.
Nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trong lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu và giá dự thầu, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình; Xây dựng và công bố các chỉ số giá xây dựng theo định kỳ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Theo đó, Thông tư quy định về phân loại chỉ số giá xây dựng. Các chỉ số giá xây dựng được xác định theo công trình, loại công trình xây dựng, bao gồm: Chỉ số giá xây dựng công trình; Các chỉ số giá theo cơ cấu chi phí (bao gồm: chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá phần thiết bị; Chỉ số giá phần chi phí khác); Các chỉ số giá theo yếu tố chi phí (bao gồm: Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình; Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình; Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình); Các chỉ số giá theo loại yếu tố đầu vào (bao gồm: Chỉ số giá theo loại vật liệu xây dựng chủ yếu; Chỉ số giá theo loại nhân công xây dựng chủ yếu; Chỉ số giá theo nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu).
Đối với công trình xây dựng cụ thể, việc tính toán toàn bộ hay một số các chỉ số giá tùy thuộc mục đích, yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý chi phí và giai đoạn đầu tư xây dựng công trình.
Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ về nguyên tắc xác định chỉ số giá xây dựng. Việc xác định chỉ số giá xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc: Chỉ số giá xây dựng được xác định phải phản ánh khách quan và phù hợp với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng tại các địa phương.
Việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng phải kịp thời, phù hợp với  quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Khi xác định chỉ số giá xây dựng theo loại công trình để công bố thì phải lựa chọn được danh mục và số lượng công trình đại diện nhất định để tính toán.
Chỉ số giá xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn, không tính đến một số khoản chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất kinh doanh. Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%).
Cơ cấu chi phí được sử dụng để tính toán chỉ số giá xây dựng phải phù hợp với cơ cấu chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các cơ cấu chi phí này phải được tổng hợp từ các số liệu thống kê và được sử dụng cố định trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2011.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm