title Thông tin khen thưởng

Kết quả công tác cải cách hành chính của TPHCM 6 tháng đầu năm 2019
Thứ sáu, 19/07/2019, 03:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Thực hiện chủ đề năm 2019 là “Đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, từ tháng 12/2018, UBND TP đã ban hành Quyết định số 6508/QĐ-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP với 7 chỉ tiêu và 44 nội dung và Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo 10 giải pháp trọng tâm. Đến hết quý II năm 2019, công tác CCHC tại TP đã có những kết quả chuyển biến tích cực.

Thông tin trên được ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC TPHCM, nêu ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ông Huỳnh Công Hùng cho biết, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp, trong đó tập trung triển khai 10 giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của UBND TP, TP đã tổ chức tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai công tác CCHC năm 2019, có 53 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã thực hiện ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2019 với 8 nội dung cụ thể. Khi duyệt công tác tại các sở - ban - ngành, UBND 24 quận - huyện, lãnh đạo UBND TP yêu cầu các chương trình công tác phải bổ sung nội dung về chủ đề năm. TP đã tổ chức trao “Giải thưởng sáng tạo năm 2019”, trong đó có 5 công trình, giải pháp, dịch vụ thuộc lĩnh vực CCHC. Ngoài ra, TP còn phát động phong trào thi đua chủ đề năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội, kết quả có 665 mô hình, giải pháp đăng ký, trong đó 328 mô hình, giải pháp đã hoàn thành.

Đổi mới phương thức làm việc trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý điều hành, TP đã triển khai thử nghiệm hệ thống “phòng họp không giấy” và ứng dụng “Giao việc tức thời – nhắc việc thông minh”; kết nối liên thông văn bản điện tử 760 điểm với hơn 4,3 triệu văn bản.

Ngoài ra, TP đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định 61 của Chính phủ; tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân đối với quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, xây dựng mô hình “Bình Thạnh trực tuyến”, “Hóc Môn trực tuyến”,… Hoàn tất ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 điện tử trong hoạt động cơ quan hành chính đạt 100%.

UBND TP đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các sở - ban - ngành và UBND 24 quận - huyện. Theo đó, đối với các vấn đề không phải làm thủ tục hành chính thì sau thời hạn 15 ngày làm việc, nếu cơ quan được hỏi không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì xem như đồng ý và chịu trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến ngành, địa phương mình.

Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện 85 nội dung ủy quyền tại đề án ủy quyền theo Nghị quyết 54, Sở Nội vụ đã kiểm tra công tác thực hiện tại 2 Sở và 1 quận. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang rà soát để tiếp tục bổ sung, sửa đổi nội dung và hình thức ủy quyền cho phù hợp với yêu cầu công tác.

Về sắp xếp lại bộ máy tổ chức các cấp, TP đã kiện toàn vả tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP; phê duyệt Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý các dự án của TP, quận - huyện, Ban Quản lý đầu tư của các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư của các dự án ODA; thành lập Trung tâm Báo chí TP; ban hành quyết định kèm theo kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;…

Đẩy mạnh triển khai các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về công tác CCHC, TP đã chỉ đạo triển khai nhân rộng 5 mô hình và giới thiệu 251 mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về công tác CCHC. Trong đó, mô hình “Bình Thạnh trực tuyến” đang được nhân rộng và triển khai tại 13 quận - huyện, 11 quận - huyện còn lại đang lập kế hoạch triển khai.

Tăng cường công khai, minh bạch và xác định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), TP đã ban hành quy chế phối hợp giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP và phê duyệt 21 quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm TTHC. Mục tiêu là hoàn thành công tác ban hành các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC cấp xã, cấp huyện trong tháng 9 và cấp sở là trong năm 2019.

TP tiếp tục chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 03 của HĐND TP theo hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá.

TP đã tổ chức Hội thảo những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Hội thảo những phương pháp, cách thức hiệu quả trong công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước để làm cơ sở triển khai chi thu nhập tăng thêm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận là hơn 10 triệu, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,69%, hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm tỷ lệ 0,31%. Hồ sơ trễ hạn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai…

Phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm

Ông Huỳnh Công Hùng cho biết, với quyết tâm thực hiện công tác CCHC theo chủ đề năm 2019, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội với phương châm “Triệt để - Đồng bộ - Sâu sát và Tăng tốc” và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, TP tiếp tục yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND 24 quận - huyện, 322 phường - xã, thị trấn triển khai quyết liệt 10 giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Theo đó, các ngành, các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC theo hướng việc đánh giá hài lòng là đánh giá đối với cơ quan và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lấy tỷ lệ hài lòng làm tiêu chí đánh giá xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức theo Nghị quyết 03.

Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Thành ủy TP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đai hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình CCHC trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện các đề án tại Kế hoạch 8127 ngày 29/12/2017 của UBND TP và triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội đã được HĐND TP thông qua; tiếp tục triển khai đề án thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập tăng thêm bình quân theo Nghị quyết 54.

Tiếp tục đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và UBND TP ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động CCHC, xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện trong quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá kết quả khảo sát để đề ra giải pháp hoàn thiện.

Tăng cường kiểm tra kiểm soát TTHC, kịp thời công bố và công khai TTHC; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61; triển khai thực hiện liên thông TTHC điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 và nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính…

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa