title Thông tin chỉ đạo điều hành

Khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị
Thứ năm, 25/10/2018, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TP vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25/6/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sấp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, các sở-ngành và UBND quận-huyện có nhiệm vụ thường xuyên điều chỉnh vị trí việc làm khi có sự biến động về tổ chức nhằm đảm bảo số lượng biên chế, số lượng người làm việc tương ứng; khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức; thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế cũng như thực hiện có hiệu quả quyết định ủy quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa hình thức yêu cầu giải quyết thủ tục của cá nhân; tăng cường thực hiện liên thông, kết hợp của cơ quan hành chính các cấp gắn với việc giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tăng cường thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trên địa bàn TP.

Đối với các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tố chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TP cũng yêu cầu các sở-ngành, UBND quận-huyện thực hiện thống nhất theo Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Riêng Sở Nội vụ được giao đề xuất phương án đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc TP; xây dụng đề án sắp xếp lại các Ban quản lý dự án và đề án thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; tham mưu chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và chính sách thu hút người có tài năng đặc biệt vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP; đề xuất việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho sở-ngành, quận-huyện; đề xuất sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới phường-xã, thị trấn theo hướng chỉ còn ấp (dưới xã), tổ dân phố (dưới phường, thị trấn); xây dựng đề án xác định số lượng biên chế tại UBND các quận-huyện…

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao trong năm 2018, hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập của các quận-huyện.


VH.

Tin mới hơn
Tin đã đưa