title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 15/12/2011, 17:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Theo đ ngh ca Trưởng Văn phòng thường trc Ban Ch đo Trung ương v chính sách nhà và th trường bt đng sn, Phó trưởng Ban thường trc Ban Ch đo Trung ương v chính sách nhà và th trường bt đng sn, B trưởng B Xây dng Trnh Đình Dũng đã ký Quyết đnh s: 66/ QĐ-BCĐNO&TTBĐS thành lp Đoàn công tác ca Ban Ch đo Trung ương v chính sách nhà và th trường bt đng sn đ kim tra tình hình s dng qu đt dành xây dng nhà xã hi ti thành ph Hà Ni và thành ph H Chí Minh.

Đoàn do ông Nguyn Trn Nam - y viên Ban Ch đo Trung ương - Th trưởng B Xây dng làm Trưởng Đoàn; Ông Phm Trung Tuyến - Trưởng Văn phòng thường trc Ban Ch đo Trung ương - Phó Trưởng Đoàn; Ông Nguyn Mnh Hà - Cc trưởng Cc Qun lý nhà và th trường bt đng sn - B Xây dng - Phó Trưởng Đoàn cùng các thành viên khác ca Đoàn công tác là đi din các B, ngành Văn phòng Chính ph, Thanh tra Chính ph, các B: Xây dng, Kế hoch và Đu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường và đi din ca Ban Ch đo v chính sách nhà và th trường bt đng sn ca thành ph Hà Ni, thành ph H Chí Minh có trách nhim phi hp vi UBND và Ban ch đo v chính sách nhà và th trường bt đng sn ca Thành ph Hà Ni và Thành ph H Chí Minh đ t chc, trin khai thc hin Quyết.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    (Theo Báo Xây dựng điện tử)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm