title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Thứ tư, 24/07/2019, 08:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm tạo điều kiện cho TP phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, UBND TP vừa kiến nghị Trung ương điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Cụ thể, về quy định cơ quan có thẩm quyền ban hành mức chi theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương, trong trường hợp mức chi là tối đa thì cho phép các cơ quan, đơn vị áp dụng để thực hiện cho phù hợp với phạm vi dự toán ngân sách được giao; đồng thời không quy định HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương căn cứ mức chi tối đa này và khả năng cân đối ngân sách cũng như tình hình thực tế của từng địa phương để quy định mức chi cụ thể. Trường hợp vẫn quy định HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, trong thời gian HĐND chưa ban hành mức chi cụ thể thì cho phép Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại văn bản này để quyết định mức chi nhưng không vượt quá mức chi quy định của Trung ương.

Để tạo điều kiện cho TP hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND TP kiến nghị cho phép HĐND TP được ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đối với các chính sách do Trung ương ban hành phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và tình hình thực tế tại địa phương, không thực hiện theo khung mức chi do cơ quan Trung ương ban hành.

UBND TP cũng kiến nghị bổ sung Luật Ngân sách về một số nội dung chi hỗ trợ các địa phương khác liên quan đến việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và di tích lịch sử, truyền thống cách mạng và hỗ trợ công tác an sinh xã hội; quy định cụ thể các trường hợp ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn.

Để khuyến khích TP tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn và tạo điều kiện cho TP đảm bảo nhu cầu chi cho công tác bảo vệ môi trường, Trung ương cần quy định toàn bộ số thu thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong thời gian chờ điều chỉnh, trước mắt Bộ Tài chính cần điều chỉnh lại tỷ lệ xác định thuế bảo vệ môi trường sản xuất, bán ra trong nước thực hiện phân chia số thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trên cơ sở sản lượng xăng dầu thực tế phát sinh hàng năm.

Ngoài ra, TP cũng kiến nghị không quy định việc ngân sách cấp dưới phải chuyển nộp nguồn thu mới phát sinh từ các dự án trong thời kỳ ổn định ngân sách về ngân sách cấp trên để tạo điều kiện cho địa phương được chủ động tập trung nguồn lực chi đầu tư phát triển, đồng thời khuyến khích các địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn.

Về tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, TP kiến nghị không quy định tăng tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia về ngân sách cấp trên sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách. Mà căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TP từng thời kỳ để quy định tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cho phù hợp tình hình thực tế của TP.

Tin mới hơn
Tin đã đưa