title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị Trung ương sửa đổi Luật Thanh niên
Thứ hai, 08/04/2019, 03:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Trung ương sửa đổi Luật Thanh niên theo hướng tăng cường thực hiện các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; dành nguồn kinh phí cho công tác thanh niên, hỗ trợ đời sống của thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; khuyến khích thanh niên tài năng và thu hút thanh niên có trình độ cao phục vụ đất nước; quy định chế độ, chính sách cho lực lượng thanh niên, định hướng phát triển cho thanh niên; nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các đối tượng thanh niên; bổ sung quy định về xây dựng bộ công cụ để thu thập dữ liệu về thanh niên và giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách ở từng nội dung dữ liệu, trong đó có cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, tổng hợp làm đầu mối cung cấp số liệu khi cần thiết cho các ngành, các cấp…

UBND TP cũng đề xuất bổ sung trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp xây dựng tổ chức, bộ máy, nhân sự quản lý nhà nước về công tác thanh niên cũng như hướng dẫn việc triển khai thu thập cơ sở dữ liệu về thanh niên tại địa phương; bổ sung trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp về việc bố trí bộ máy, nhân sự, kinh phí nhằm đảm bảo thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc phát triển thanh niên tại địa phương; bổ sung cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện Luật Thanh niên, đặc biệt là sự phối hợp giữa nhà nước - gia đình - nhà trường và xã hội; cần xem xét lại vai trò, sự cần thiết của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Hội đồng Công tác thanh niên ở từng địa phương, để tạo cơ chế phù hợp phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong việc giáo dục, định hướng, tư vấn, trực tiếp tổ chức cho thanh niên các phong trào, hoạt động; bổ sung trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó quy định trách nhiệm trực tiếp nghiên cứu, đề xuất, tham mưu các chính sách dành cho thanh niên đến cơ quan chính quyền cùng cấp.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa