title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là 2 triệu đồng
Chủ nhật, 01/04/2012, 23:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – B Tài chính va ban hành Thông tư 23/2012/TT-BTC hướng dn chế đ thu, np và qun lý s dng l phí cp giy phép quy hoch. Theo đó, mc thu l phí cp giy phép quy hoch là 2 triu đng/1 giy phép. Mc thu l phí nêu trên s chính thc thc hin t ngày 2/4/2012

L phí cp giy phép quy hoch là khon thu thuc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu l phí cp giy phép quy hoch có trách nhim đăng ký, kê khai np l phí vào ngân sách nhà nước theo quy đnh.

Cơ quan thu l phí được trích đ li 10% trên tng s tin l phí thc thu được trước khi np vào ngân sách nhà nước đ chi phí cho vic thu l phí cp giy phép quy hoch theo quy đnh. S còn li (90%) phi np vào ngân sách nhà nước theo chương, loi, khon, mc, tiu mc tương ng ca Mc lc Ngân sách nhà nước hin hành.

Các cơ quan nhà nước thuc UBND cp tnh, thành ph trc thuc Trung ương và UBND thành ph thuc tnh, th xã, qun, huyn khi cp giy phép quy hoch có nhim v t chc thu, np, qun lý và s dng l phí cp giy phép quy hoch.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm