title Thông tin chỉ đạo điều hành

Năm 2019: Phấn đấu đạt 95% kế hoạch giải ngân đầu tư công
Thứ ba, 26/02/2019, 03:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm bảo đảm giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 đến ngày 31/7 đạt ít nhất 50% và cả năm đạt ít nhất 95%, UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện và các doanh nghiệp TP triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TP đã được cấp có thẩm quyền quyết định; tăng cường quản lý và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương về đầu tư công; tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không yêu cầu đơn vị thi công ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương của từng dự án đạt ít nhất từ 95% trở lên…

 

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư không bố trí vốn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của TP, không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương của TP.


Các dự án được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 phải cam kết hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư trong năm. Trường hợp dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư nhưng đến ngày 31/12/2019 không được cấp có thẩm quyển quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan sẽ xem xét không tiếp tục giao vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch tiếp theo. 

 

UBND quận-huyện có trách nhiệm lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân; đảm bảo việc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư.


Trường hợp giải ngân dưới 50% (tính đến ngày 31/7) thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; dưới 90% (tính đến hết năm 2019) thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan.


VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa