title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030
Thứ ba, 14/07/2020, 02:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Trích yếu (HCM CityWeb) - Từ kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 – 2020, TPHCM vừa đề xuất một số nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030 theo yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nội dung

TP sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách thể chế, gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), kiểm tra VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật.

 

TP sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách TTHC; thực hiện nhiều hình thức kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; triển khai hệ thống Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử TP gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; triển khai nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải cách TTHC; đổi mới cải tiến quy trình giải quyết các loại hồ sơ TTHC, mở rộng thực hiện cơ chế liên thông với các sở - ban, ngành, quận - huyện trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện nghiêm quy định về thư xin lỗi trong trường hợp hồ sơ trễ hạn; xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

TP cũng sẽ sắp xếp các cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP ngày càng tinh gọn, phù hợp với quy định và hoạt động có hiệu quả; phấn đấu chuyển 10% các đơn vị sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên đủ điều kiện chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để giảm số biên chế cho phù hợp với số biên chế do Chính phủ giao; đẩy mạnh phân cấp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số...

 

Ngoài ra, TP hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai chính sách cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân; tăng cường huy động nguồn lực xã hội từ Chương trình kích cầu của TP; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chương trình phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”; ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam ISO 9001 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước...

 

TNN

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm