title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phân cấp cho UBND quận-huyện ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
Thứ sáu, 14/06/2019, 12:46 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định phân cấp cho UBND quận-huyện ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại từng chợ trên địa bàn.

Theo đó, UBND quận-huyện căn cứ đặc điểm từng chợ trên địa bàn và quy định hiện hành để xây dựng, thẩm định phương án giá đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại từng chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và phương án giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

UBND quận-huyện xem xét, ban hành giá đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại từng chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Sau khi ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn, UBND quận-huyện gửi Sở Công Thương và Sở Tài chính để theo dõi và quản lý tình hình thực hiện giá trên địa bàn TP

UBND quận-huyện có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các chợ trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/6/2019.

Tin mới hơn
Tin đã đưa