title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phát động phong trào thi đua giảm ô nhiễm môi trường
Thứ năm, 23/05/2019, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP giai đoạn 2019 – 2020.

Kế hoạch này nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công tác giảm ô nhiễm trên địa bàn TP; nâng cao sự hiểu biết, ý thức tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

Phong trào thi đua sẽ tập trung thực hiện g chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế; cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm; cải thiện điều kiện sống của nhân dân; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ứng phó biến đổi khí hậu.p>

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa