title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030
Thứ bảy, 18/02/2012, 23:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Th tướng Chính ph va ký ban hành Quyết đnh s 60/QĐ-TTg, ngày 9/1/2012 v vic phê duyt Quy hoch phát trin ngành than Vit Nam đến năm 2020, có xét đến trin vng đến năm 2030.

Theo đó, phát trin ngành than phi da trên cơ s khai thác, chế biến, s dng tiết kim ngun tài nguyên than ca đt nước, đóng góp tích cc, hiu qu vào vic bo đm an ninh năng lượng quc gia và đáp ng nhu cu than phc v s nghip phát trin kinh tế – xã hi ca đt nước. Vic phát trin ca ngành than Vit Nam t nay đến năm 2020 trên các lĩnh vc: thăm dò than; khai thác than; sàng tuyn, chế biến than; bo v môi trường; th trường than. Tng tài nguyên và tr lượng than tính đến ngày 01/01/2011 được xác đnh bng 48,7 t tn, trong đó: Than đá: 48,4 t tn, Than bùn: 0,3 t tn. Tài nguyên và tr lượng than huy đng vào quy hoch là 7,2 t tn (trong đó: Than đá: 7,0 t tn, Than bùn: 0,2 t tn).

Vi b than Đông Bc, mc tiêu đến hết năm 2015 là hoàn thành vic thăm dò phn tài nguyên và tr lượng than thuc tng trên mc -300m và mt s khu vc dưới mc -300m đm bo đ tài nguyên và tr lượng than huy đng và khai thác trong giai đon đến năm 2020. Sn lượng than thương phm khong 55 – 58 triu tn vào năm 2015; 59 – 64 triu tn vào năm 2020; 64 – 68 triu tn vào năm 2025 và duy trì khong 65 triu tn t sau năm 2025.

Quy hoạch đặt ra mục tiêu đảm bảo sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành đạt năm 2012 là 45-47 triệu tấn, năm 2015 đạt 55-58 triệu tấn; năm 2020 đạt 60-65 triệu tấn; năm 2025 đạt 66-70 triệu tấn; năm 2030 đạt trên 75 triệu tấn. Sản lượng than thương phẩm toàn ngành có thể được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn, kể cả việc xuất, nhập khẩu than, nhằm mục tiêu đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế.

Với bể than đồng bằng sông Hồng, sẽ lựa chọn một số diện tích chứa than có triển vọng, có điều kiện địa chất – mỏ thích hợp để tiến hành thăm dò trong kỳ kế hoạch 2012 – 2015, phục vụ việc đầu tư khai thác thử nghiệm vào cuối kỳ kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành công tác thăm dò phần diện tích chứa than có điều kiện khai thác thuận lợi thuộc khối nâng Khoái Châu – Tiền Hải. Phấn đấu đạt sản lượng than thương phẩm (quy đổi) khoảng 0,5 – 1 triệu tấn vào năm 2020; 2 triệu tấn vào năm 2025 và trên 10 triệu tấn vào năm 2030.

Về cơ chế tài chính, ngành than được xem xét cho vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, một phần vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư phát triển ngành theo Quy hoạch.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm