title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 – 2016
Thứ bảy, 17/09/2011, 22:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Ngày 15/8, UBND TP đã có Quyết định số 55/2011/QĐ—UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo Quy chế, UBND TP tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TP.

UBND TP thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND TP trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế XHCN, ngăn ngừa và chống lãng phí, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền; chống tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền các cấp.

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ - Ngành Trung ươngUBND TP giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003. UBND TP thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề: Chương trình làm việc của UBND TP; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ tài chính của TP trình HĐND TP quyết định; kế hoạch đầu tư, xây dựng các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách trình HĐND TP quyết định; kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của TP trình HĐND TP quyết định; các biện pháp thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, thông qua báo cáo của UBND TP trước khi trình HĐND TP; các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của UBND TP quyết định…

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm