title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
Thứ ba, 18/12/2018, 23:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 86/2010/QÐ-TTg về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Đối tượng áp dụng Quy chế là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiện theo quy định.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc diện phải di dời được bồi thường hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không được bồi thường về đất nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có dự án đầu tư tại vị trí mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án được cấp có thẩm quyền được duyệt. Mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất bị thu hồi tại vị trí cũ.

Mức hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời: Hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời: công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời, khi nghỉ việc được hỗ trợ một tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và sáu tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới; Hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời: hỗ trợ ngừng việc cho người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 06 tháng trở lên tại doanh nghiệp tính đến thời điểm ngừng việc, trong thời gian ngừng việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi tháng ngừng việc nhưng tối đa không quá 12 tháng; hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên khi nghỉ việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và 06 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới; Hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời với mức 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận, thời gian hỗ trợ không quá 2 năm. Hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời để thực hiện dự dán đầu tư tại vị trí mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, việc quản lý, cấp phát, quyết toán tiền để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới thực hiện theo chế độ quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm