title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Huyện Cần Giờ
Thứ sáu, 29/08/2014, 22:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb)- UBND TP vừa ban hành Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Huyện Cần Giờ.
Nội dung

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Huyện Cần Giờ về diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích đất tự nhiên hiện trạng đất năm 2010 diện tích 70.421,58 ha, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 71.021 ha, chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất của huyện diện tích là 70.421,58 ha.


Đất nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 45.875,85 ha, cơ cấu 65,14 %, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 44.770 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện diện tích 44.769,87 ha, cơ cấu 63,04%.

Đất phi nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 24.527,80 ha, cơ cấu 34,83%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 26.243 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện diện tích là 26.243, 20 ha, cơ cấu 36,95%.

Đất chưa sử dụng hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 17,93 ha, cơ cấu 0,03%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 9 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện diện tích là 26.243, 20 ha, cơ cấu 36,95.

Đất đô thị hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 2.451,08 ha, cơ cấu 3,48%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 3.051 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện diện tích là 3.051,08 ha, cơ cấu 4,30%.

Đất khu du lịch hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 150,00 ha,cơ cấu 0,21%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 2.100 ha, chỉ tiêu sử dụng đất của huyện diện tích 2.100,00 ha, cơ cấu 2,96 %.

Đất khu dân cư nông thôn hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 2.587,61 ha,cơ cấu 3,67%, quy hoạch đến năm 2020 diện tích Huyện xác định là 4.968,80 ha, chỉ tiêu sử dụng đất của huyện diện tích 4.968,80  ha, cơ cấu 7,00 %.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp cả thời kỳ 2.088,94 ha, giai đoạn 2011-2015 là 980,77 ha, giai đoạn 2016-2020 là 1.108,17ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp cả thời kỳ là 363,34ha, giai đoạn 2011-2015 là 363,34 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp cả thời kỳ là 9,42ha, kỳ cuối 2016-2020 là 9,42 ha.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Huyện Cần Giờ với các chỉ tiêu: Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch, về tổng diện tích đất tự nhiên : diện tích năm hiện trạng là 70.421,58 ha, diện tích các năm từ 2011-2014 là 70.421,58 ha, năm 2015 là 70.436,58 ha.

Đất nông nghiệp diện tích năm hiện trạng là 45.875,85 ha, năm 2011 là 45.875,85 ha, năm 2012 là 45.858,87 ha, năm 2013 là 45.839,11 ha, năm 2014 là 45.493,27 ha, năm 2015 là 45.448,34ha.

Đất phi nông nghiệp, diện tích năm hiện trạng là 24.527,80 ha, năm 2011 là 24.527,80 ha, năm 2012 là 24.544,78 ha, năm 2013 là 24.564,54 ha, năm 2014 là 24.910,38 ha, năm 2015 là 24.970,3 ha.

Đất chưa sử dụng, diện tích năm hiện trạng là 17,93 ha, năm 2011-2015 là 17,93 ha.

Đất đô thị diện tích năm hiện trạng là 2.451,08 ha, năm 2011-2014 là 2.451,08ha, năm 2015 là 3.051,08ha. Đất khu bảo tồn thiên nhiên diện tích năm hiện trạng là 33.050,39 ha, năm 2011-2014 là 33.050,39ha, năm 2015 là 35.000,00ha.

Đất khu du lịch diện tích năm hiện trạng là 150,00 ha, năm 2011-2014 là 150,00ha, năm 2015 là 2.100,00ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ là 980,77 ha, chia ra năm 2012 là 16,98ha, năm 2013 là 19,76ha, năm 2014 là 345,84ha, năm 2015 là 598,19ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ là 363,34 ha, chia ra năm 2012 là 50,16ha, năm 2013 là 6,97ha, năm 2014 là 267,12ha, năm 2015 là 39,09ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng trong kỳ không bố trí đưa vào sử dụng. Do đó, diện tích này không phân theo từng năm thực hiện trong kỳ kế hoạch 2011-2015.

 

 

HM

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm