title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Củ Chi
Thứ sáu, 29/08/2014, 23:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb)-UBND TP đã ban hành Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Củ Chi.
Nội dung

 

Theo đó, duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Củ Chi về diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích đất tự nhiên hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 43.496,58 ha,quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 43.497 ha, chỉ tiêu sử dụng đất của huyện diện tích là  43.496,58 ha.
 
Đất nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 32.489,17 ha, cơ cấu 74,69 %, cấp Thành phố phân bổ là 25.833 ha, cấp huyện xác định là 146,77 ha, chỉ tiêu sử dụng đất của huyện diện tích 25.979,77 ha, cơ cấu 59,73%. Đất phi nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 10.690,21ha, cơ cấu 24,58%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 17.536 ha, cấp huyện xác định là -19,19ha, chỉ tiêu sử dụng đất của huyện diện tích là 17.516,81ha, cơ cấu 40,27%. Đất chưa sử dụng hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 317,20 ha, cơ cấu 0,73%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 128 ha, cấp huyện xác định là -128,00 ha.
 
Đất đô thị hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 379,40 ha, cơ cấu 0,87%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 7.030 ha, chỉ tiêu sử dụng đất của huyện diện tích là  7.030,16 ha, cơ cấu 16,16%. Đất khu du lịch hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 101,00 ha,cơ cấu 0,23%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 31ha, cấp huyện xác định là 70,00ha, chỉ tiêu sử dụng đất của huyện diện tích 101,00 ha, cơ cấu  0,23%.
 
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp cả thời kỳ 6.902,13 ha, giai đoạn 2011-2015 là 3.460,10 ha, giai đoạn 2016-2020 là 3.442,03 ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp cả thời kỳ 2.188,05 ha, giai đoạn 2011-2015 là 1.353,20 ha, giai đoạn 2016-2020 là 834,85 ha.
 
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp cả thời kỳ là 310,12 ha,kỳ đầu 2011-2015 là 262,28 ha, kỳ cuối 2016-2020 là 47,84 ha. Đất phi nông nghiệp cả thời kỳ là 7,08 ha,kỳ đầu 2011-2015 là 4,88 ha, kỳ cuối 2016-2020 là 2,20 ha.
 
Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Củ Chi với các chỉ tiêu: Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch, về tổng diện tích đất tự nhiên : diện tích năm hiện trạng là 43.496,58 ha, diện tích các năm từ 2011-2015 là 43.496,58 ha.
 
Đất nông nghiệp diện tích năm hiện trạng là 32.489,17ha, năm 2011 là 32.431,94 ha, năm 2012 là 32.374,48 ha, năm 2013 là  31.672,96 ha, năm 2014 là  30.856,77 ha, năm 2015 là 29.335,82 ha. Đất phi nông nghiệp, diện tích năm hiện trạng là 10.690,21ha, năm 2011 là 10.747,44 ha, năm 2012 là 10.804,90 ha, năm 2013 là 11.544,68 ha, năm 2014 là 12.403,22 ha, năm 2015 là 14.110,72 ha. Đất chưa sử dụng, diện tích năm hiện trạng là 317,20 ha, năm 2011-2012 là 317,20 ha, năm 2013 là 278,94 ha, năm 2014 là 236,59 ha, năm 2015 là 50,04 ha.
           
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích là 3.462,77 ha, chuyển đổi cơ cấu sửdụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp diện tích là 1.353,20 ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đất nông nghiệp diện tích là  262,28 ha, đất phi nông nghiệp diện tích là 4,88 ha.
 
HM
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm