title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025
Thứ bảy, 10/03/2012, 23:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế nguy hại, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước; (ii) Các cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại được đầu tư  xây dựng phải gắn liền với các khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh, vùng tỉnh và tại các cơ sở y tế nhằm thu gom, xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến phù hợp.

100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được phân loại

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2015, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và vận chuyển đến các cơ sở xử lý, trong đó 70% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Giai đoạn đến năm 2025, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

Dự báo khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn cả nước năm 2015 là 50.071 kg/ngày, năm 2025 là 91.991 kg/ngày.

Công nghệ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bao gồm công nghệ đốt và không đốt. Việc lựa chọn công nghệ xử lý (đốt hay không đốt) dựa vào các tiêu chí sau: Thành phần, tính chất chất thải rắn y tế nguy hại; khả năng phân loại, cô lập chất thải rắn y tế tại nguồn thải; khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại cần xử lý; vị trí đặt cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại; khả năng tài chính và khả năng quản lý vận hành của từng địa phương.

3 mô hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại

Để làm tốt công tác quản lý chất thải rắn y tế nguy hại, Quy hoạch đề xuất 3 mô hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại gồm:

Mô hình xử lý tập trung: Các chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý tập trung tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại được xây dựng trong các khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh hoặc vùng tỉnh.

Mô hình xử lý theo cụm bệnh viện: Các chất thải rắn y tế nguy hại của các bệnh viện có khoảng cách vận chuyển hợp lý được xử lý tại cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại bệnh viện nằm ở trung tâm cụm bệnh viện.

Mô hình xử lý tại các cơ sở y tế: Chất thải y tế nguy hại được xử lý ngay tại cơ sở y tế có công nghệ xử lý phù hợp đảm bảo các quy chuẩn về vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng đưa ra 6 tiêu chí để lựa chọn mô hình xử lý chất thải rắn y tế phù hợp cho từng địa phương, gồm: mức độ phát sinh tập trung chất thải rắn y tế nguy hại; khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh; hiện trạng cơ sở xử lý chất thải rắn; mức độ thuận tiện trong việc thu gom, vận chuyển; định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn; năng lực về tài chính.

Quy hoạch được đầu tư trong 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2011-2015), giai đoạn 2 (2016-2020), giai đoạn 3 (2021-2025). Về nguồn vốn đầu tư, Quyết định nêu rõ: nguồn vốn để đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và các công trình phụ trợ gồm: nguồn vốn ngân sách; nguồn vốn ODA, vốn tài trợ nước ngoài; nguồn vốn vay dài hạn; vốn từ các nhà đầu tư trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm