title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Chủ nhật, 25/12/2011, 22:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Thông tư này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (gọi tắt là quy hoạch nông thôn mới).

Quy hoạch nông thôn mới bao gồm quy hoạch định hướng phát triển không gian; quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

 Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, quản lý quy hoạch nông thôn mới.

Về Nguyên tắc lập quy hoạch, Quy hoạch nông thôn mới phải phù hợp với Quyết định số 491//QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồ án quy hoạch nông thôn mới phải tuân thủ các đồ án quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt (quy hoạch vùng Huyện, vùng Tỉnh, Quy hoạch chung đô thị …)

Đối với những xã đã có quy hoạch đáp ứng các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới thì không phải phê duyệt lại; đối với những xã đã và đang lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cần phải rà soát, bổ sung để phù hợp với việc lập quy hoạch theo Thông tư này.

Công tác lập quy hoạch NTM  thống nhất thực hiện theo Thông tư này. Quy hoạch nông thôn mới được duyệt là cơ sở để quản lý sử dụng đất, lập dự án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thông tư quy định rõ trong quá trình lập đồ án quy hoạch nông thôn mới, UBND xã chịu trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trước khi thông qua Hội đồng nhân dân xã. Nội dung lấy ý kiến: những định hướng cơ bản về phát triển dân cư, các công trình hạ tầng công cộng, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, môi trường

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về Trình tự lập và quản lý quy hoạch nông thôn mới; Quản lý, thanh quyết toán kinh phí quy hoạch; Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới; Lập đồ án quy hoạch nông thôn mới; Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp; Dự báo tiềm năng và định hướng phát triển; Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất; Quy hoạch xây dựng; Đánh giá hiệu quả của quy hoạch nông thôn mới về kinh tế- xã hội và môi trường; Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch nông thôn mới;  Nội dung phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2011.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm