title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận Thủ Đức.
Thứ năm, 28/08/2014, 18:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb)- UBND TP vừa ban hành Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận Thủ Đức.
Nội dung

 

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Quận Thủ Đức về diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích đất tự nhiên hiện trạng đất năm 2010 diện tích 4.764,86 ha,cơ cấu 100,00%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là5.765 ha, chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất của Quận diện tích là4.764,88 ha, cơ cấu 100,00%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 200 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của quận 200,00 ha, cơ cấu 4,20%.  
 
Đất nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 1.083,22 ha, cơ cấu 22,73%.
 
Đất phi nông nghiệp hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 3.681,29 ha, cơ cấu 77,26%, quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 4.565 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của Quận diện tích là 4.564,88 ha, cơ cấu 95,80%. %.
 
Đất chưa sử dụng hiện trạng đất năm 2010 diện tích là 0,35 ha, cơ cấu 0,01%.
 
Đất đô thị quy hoạch đến năm 2020 cấp Thành phố phân bổ là 4.765 ha, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của quận 4.764,88 ha.
 
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp cả thời kỳ là 883,22 ha, thời kỳ 2011-2015 là 101,90 ha, thời kỳ 2016-2020 là 781,32ha. Diện tích đất chưa sử dụng 0,35 ha là đất bãi bồi ven kênh rạch trong kỳ kế hoạch 2011-2015 được chu chuyển vào đất phát triển hạ tầng. Trong đó: tại phường Trường Thọ là 0,32 ha và phường Linh Trung là 0,03 ha.
 
Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận Thủ Đức với các chỉ tiêu: Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch, về tổng diện tích đất tự nhiên : diện tích năm hiện trạng là 4.764,86 ha, diện tích các năm từ 2011-2015 là 4.764,88 ha.
 
Đất nông nghiệp diện tích năm hiện trạng là 1.083,22ha, năm 2011 là 1.072,00 ha, nằm 2012 là 1.058,49 ha, năm 2013 là 1.050,79 ha, năm 2014 là 1.028,48 ha, năm 2015 là 981,32 ha.
 
Đất phi nông nghiệp diện tích năm hiện trạng là 3.681,29 ha, năm 2011 là 3.692,85 ha, năm 2012 là 3.706,36 ha, năm 2013 là 3.714,07 ha, năm 2014 là 3.736,39 ha, năm 2015 là 3.783,56 ha.
 
Đất đô thị chia ra các năm từ 2011-2015 là 4.764,88 ha.
 
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ là 101,90 ha, chia ra năm 2011 là 11,22 ha, năm 2012 là 13,51 ha, năm 2013 là 7,70 ha, năm 2014 là 22,30 ha, năm 2015 là 47,16 ha.
 
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng 0,35 ha là đất bồi ven kênh rạch được đưa vào sử dụng cho mục tích phát triển hạ tầng trong kỳ kế hoạch 2011-2015.
 
HM
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm