title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Thứ ba, 28/05/2019, 02:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn 2019 - 2021.

Việc sắp xếp này nhằm tố chức hợp lý ĐVHC, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của TP cũng như khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo lộ trình thực hiện, năm 2019, sẽ hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn; đồng thời khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp các ĐVHC còn lại chưa đạt tiêu chuẩn; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC tiến hành sắp xếp.

Năm 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

Năm 2021, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về tiêu chuẩn của ĐVHC, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền về quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp để thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030.

Tin mới hơn
Tin đã đưa