title THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (phạm vị nội tỉnh/ chi nhánh/ văn phòng đại diện)
Thứ hai, 21/01/2019, 15:02 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
09. Thông tin và Truyền thông
Trình tự thực hiện:
Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:
Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm