title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tăng sức cạnh tranh của đô thị
Thứ năm, 27/10/2011, 18:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Đây là mc tiêu quan trng mà Chương trình Phát trin đô th Quc gia giai đon 2011 - 2020 (Chương trình) hướng đến. Ngày 22/9, B Xây dng đã trình Th tướng Chính ph xem xét, phê duyt Chương trình.

Kim soát phát trin h thng đô thị

Theo đó, Chương trình có mục tiêu chính là kiểm soát phát triển hệ thống đô thị toàn quốc theo phân loại, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đô thị quốc gia phù hợp với giai đoạn phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Chương trình hướng đến nâng cao chất lượng đô thị, tăng cường sức cạnh tranh đô thị trong khu vực và quốc tế; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường đô thị sống tốt.

Một mục tiêu khác mà chương trình đề ra là xây dựng các giải pháp và nhiệm vụ triển khai thực hiện trong những giai đoạn tới nhằm kiện toàn cơ chế chính sách, tạo nguồn vốn và phát huy sức mạnh của cộng đồng vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển đô thị Việt Nam.

Chú trọng các chỉ tiêu chất lượng

Theo phân loại đô thị, giai đoạn 2011 - 2015 Việt Nam sẽ đạt 870 đô thị (2 đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 22 đô thị loại II, 43 đô thị loại III, 131 đô thị loại IV và 657 đô thị V), tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 38%. Trong giai đoạn này, hệ thống đô thị quốc gia sẽ phát triển tập trung tại vùng kinh tế trọng điểm, vùng đô thị lớn, các khu kinh tế ven biển, các đô thị lớn là động lực chính của từng vùng và quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển, tạo động lực, tác động lan tỏa đến các vùng khác. Chương trình sẽ tạo điều kiện phát triển nhanh hơn các khu vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, Tây Bắc và phía tây các tỉnh miền Trung, đồng thời lựa chọn một số địa bàn có lợi thế vượt trội, nhất là ở ven biển để hình thành một số khu kinh tế làm đầu tàu phát triển đảm bảo gắn phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị khu vực ven các đô thị lớn và các điểm dân cư tập trung dự kiến hình thành đô thị mới.

Giai đon 2016 - 2020, h thng đô th quc gia s đt 940 đô th (vi 2 đô th đc

Tng s vn đu tư phát trin đô th trong giai đon 2011 - 2020 là 1.098 nghìn t đng, t ngân sách nhà nước, ODA, qu đu tư phát trin và các ngun vn huy đng khác.

 bit, 19 đô th loi I, 37 đô th loi II, 58 đô th loi III, 204 đô th loi IV và 620 đô th V), t l đô th hóa toàn quc đt 45%. Trong giai đon này s phát trin đô th trung tâm các vùng, tiu vùng và các đô th tnh l là đng lc tăng trưởng đô th hóa và phát trin kinh tế - xã hi đm bo các đô th này đt cht lượng đô th loi III tr lên. H thng cũng s phát trin đô th trung tâm tng hp, trung tâm chuyên ngành cp tnh đt cht lượng đô th loi IV tr lên và h tr phát trin đng b h tng đô th cho các đô th ven bin, đô th ca khu thuc các vùng, tiu vùng và các tnh gn phát trin kinh tế vi gi vng quc phòng an ninh và ng phó vi biến đi khí hu.

H thng đô th s phát trin theo 6 vùng kinh tế - xã hi gm vùng Trung du và min núi phía Bc (14 tnh), vùng Đng bng sông Hng và vùng kinh tế trng đim Bc b (11 tnh), vùng Bc Trung b và duyên hi min Trung (14 tnh), vùng Tây Nguyên (5 tnh), vùng Đông Nam b (6 tnh) và vùng ĐBSCL (13 tnh). H thng đô th trung tâm các cp s được phân b hp lý ti mi vùng min, nhm đm bo đô th là đng lc phát trin kinh tế ti mi vùng trong c nước, phù hp đi Tài liệu đính kèm

Không có tài liệu đính kèm
Go to top
// ]]>