title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tại cơ sở
Thứ ba, 26/03/2019, 09:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, UBND TP sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2011 – 2020 và cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp của chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2016 – 2020; rà soát các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện chính sách thu hút và phát triển trí thức trẻ, ưu tú tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tại cơ sở; đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốcc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn TP.

Sở Nội vụ được giao kiểm tra việc ban hành và thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên TP; việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp của chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2016 - 2020 tại các cơ quan đơn vị; việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị theo từng giai đoạn phát triển của ngành, địa phương; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Kế hoạch số 2660/KH-UBND ngày 31/5/2016 của UBND TP về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 7/1/2010 của UBND TP về thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như kết quả giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến…

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa