title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Thông báo Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X
Thứ sáu, 12/07/2019, 05:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X họp ngày 8, 9/7/2019 để thảo luận góp ý và thông qua 6 nội dung do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình, trọng tâm là Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị đã làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung xem xét, đánh giá và thảo luận các nội dung quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của thành phố 6 tháng cuối năm 2019 và cho những năm tiếp theo, đặc biệt là việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Thành ủy lần thứ 26 khóa X đã thông qua dự thảo Kế hoạch của các tiểu ban về chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ thành phố đã dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ thành phố, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trình Thành ủy tại Hội nghị này.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị về tư tưởng chỉ đạo, định hướng xây dựng Báo cáo chính trị, những nội dung đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đa số đại biểu thống nhất 5 yếu tố cấu thành của “Chủ đề Đại hội” (yếu tố Đảng, yếu tố nhân dân, yếu tố đổi mới, yếu tố bảo vệ Tổ quốc, yếu tố mục tiêu), trong đó thảo luận làm rõ hơn và nhấn mạnh đến các nội dung: Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, xứng đáng với niềm tin của nhân dân (trong yếu tố Đảng), cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (trong yếu tố đổi mới), gia đình hạnh phúc (trong yếu tố mục tiêu).

Các đại biểu đã góp ý về các phương án của “mục tiêu tổng quát” và “bố cục báo cáo chính trị”, khẳng định vai trò và trách nhiệm đầu tàu của thành phố đối với cả nước, vai trò và trách nhiệm trung tâm của vùng Nam bộ, vì cả nước, cùng cả nước trong sự phát triển của thành phố, trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Sau Hội nghị này, Tiểu ban văn kiện khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Tiểu ban văn kiện, các nhóm chuyên đề và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các nội dung khảo sát, điều tra xã hội học, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế ở một số lĩnh vực để làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng Báo cáo chính trị.

Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là sản phẩm kết tinh trí tuệ của quá trình tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, các doanh nhân, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân thành phố.

2. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã bám sát Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2019, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo điều hành, đề ra những giải pháp thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tích cực chỉ đạo giám sát 19 nội dung lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2019 theo Kết luận số 417-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các Hội nghị như Tổng kết trao giải thưởng sáng tạo thành phố lần 1, sơ kết 18 tháng triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh, sơ kết việc triển khai thử nghiệm hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính, Hội thảo quốc tế về xây dựng hạ tầng phát triển dịch vụ, Hội thảo về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo; khánh thành Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố Hồ Chí Minh (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức)”; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Các quận - huyện, sở - ngành tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó đã đánh giá, nhận định được những chỉ tiêu đã hoàn thành, những chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24,6% tổng sản phẩm nội địa cả nước (cao hơn cuối năm 2018). Trong đó: khu vực dịch vụ tăng 8,06%, đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ, ngành công nghiệp tăng 8,58%, cao hơn cùng kỳ, ngành xây dựng giảm 1,5%; khu vực nông nghiệp tăng 6,01%, tương đương cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,23%, cao hơn cùng kỳ.

Thu ngân sách đạt 193.310 tỷ đồng (bình quân một ngày làm việc thu 1.500 tỷ đồng), đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 44,74%, thu từ dầu thô đạt 66,38%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 54,69% dự toán (tăng 19,78% so cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,2% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 19,6 tỷ USD, tăng 9,2% so cùng kỳ.

Trong đó xuất khẩu từ Khu công nghệ cao là 7,1 tỷ USD, tăng 40% so cùng kỳ, chiếm 36% xuất khẩu của toàn thành phố. Đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ USD, tăng 20% so cùng kỳ. Tổng đầu tư xã hội đạt 32,7% Tổng sản phẩm trên địa bàn. Thành lập mới 21.618 doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đến thành phố là 4,25 triệu người, chiếm 50% cả nước, tỷ trọng cao hơn năm 2018.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Thành phố thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020, hỗ trợ đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em,… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được bổ sung nguồn vốn hơn 8 ngàn tỷ đồng, đủ vốn cho các hoạt động trong chương trình. Hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được phát triển, chất lượng được nâng cao. Giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, nhất là việc tổ chức các kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng. Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm.

Bốn vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được thực hiện chu đáo, trọng thị, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực và rất có ý nghĩa trên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức:

- Các quy hoạch của thành phố chậm được điều chỉnh so với nhu cầu phát triển của thành phố, thiếu đồng bộ và việc triển khai quy hoạch chậm, chưa nghiêm túc. Đất đai dành cho phát triển dịch vụ và công nghiệp rất thiếu, hạ tầng cho phát triển dịch vụ thiếu, không đồng bộ là một nguyên nhân căn bản hạn chế thu hút đầu tư trong nước và quốc tế;

- Hạ tầng giao thông không đáp ứng yêu cầu phát triển đã trở thành điểm nghẽn lớn nhất cho sự phát triển thành phố (quỹ đất dành cho giao thông chỉ đạt 9% diện tích thành phố so với chuẩn quốc tế của đô thị là 20%), vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm chưa đáp ứng;

- Chưa có quy hoạch nhà ở cho dân số thành phố gia tăng rất cao, bình quân 1 triệu người sau 5 năm;

- Chưa có quy hoạch hệ thống logistics;

- Cải cách hành chính tuy có bước khởi sắc, song chưa đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, chỉ số môi trường cạnh tranh, hiệu quả hành chính công của thành phố chưa đạt chỉ tiêu đề ra;

- Các dự án cải tạo nhà ở ven kênh rạch, cải tạo chung cư cũ triển khai rất chậm;

- Quản lý xây dựng còn nhiều yếu kém, tiêu cực;

- Tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp.

3. Việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2019

Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo Quy định 1374. Trong 6 tháng đã tiếp nhận 723 tin phản ánh của nhân dân, trong đó qua báo chí là 139 tin, qua ý kiến của cử tri là 264 tin, qua phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, cán bộ đảng viên là 278 tin và qua giám sát của Hội đồng nhân dân là 42 tin.

Đến nay, 543 tin đã được xác minh và xử lý nghiêm (chiếm 80%), 146 tin đang trong quá trình xử lý. Qua đó Ủy ban kiểm tra và cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật 74 đảng viên (khiển trách 37, cảnh cáo 26, cách chức 6, khai trừ Đảng 5) và chính quyền các cấp đã xử lý kỷ luật 55 công chức, viên chức (khiển trách 30, cảnh cáo 11, giáng cấp, chuyển công tác 9, cách chức 2, buộc thôi việc 3).

Việc triển khai Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm thứ 2 đã dần khẳng định: Ý kiến trực tiếp của nhân dân, khi được Đảng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc là nguồn thông tin không bao giờ cạn giúp cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời chấn chỉnh đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

4. Về một số công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

4.1. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

- Tiếp tục quán triệt chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”, đẩy mạnh thực hiện 7 Chương trình đột phá, Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

- Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Kế hoạch giám sát thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung trong kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 theo Thông báo kết luận số 3150-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quán triệt tại tất cả các tổ chức đảng cơ sở việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt quy định về cung cấp thông tin cho báo chí. Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU vào cuối năm 2019.

4.2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy kế hoạch gặp gỡ định kỳ các nhà khoa học, các doanh nhân, cán bộ, công chức, thanh niên, đồng bào các giới, kiều bào, nhà đầu tư nước ngoài để tiếp nhận các sáng kiến, đề xuất, hiến kế phát triển và bảo vệ thành phố.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các sở - ngành, quận - huyện tập trung thực hiện giải ngân đảm bảo không dưới 95% kế hoạch năm và hiệu quả đối với các công trình đầu tư công; cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, có kế hoạch mời gọi các doanh nghiệp lớn ở các nước là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam. Khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai; tích cực chuẩn bị để khởi công khánh thành Khu công nghiệp mới dành cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với triển khai danh mục các dự án trọng điểm đã được xác định cho giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025: các dự án phải hoàn thành trong năm 2020, các dự án phải khởi công trong năm 2020 và các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 - 2020 để khởi công trong giai đoạn 2021 - 2025; đặc biệt phải đảm bảo tiến độ các dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, dự án chống ngập hơn 9.000 tỷ đồng cho khu vực trung tâm thành phố, tích cực triển khai 5 dự án xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện để cuối năm 2020 khoảng 50% rác sinh hoạt của thành phố được đốt phát điện.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1037/KL-TTTP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước; chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà, đất trong phạm vi 4,39ha phường Bình An về chính sách hỗ trợ; hoàn chỉnh phương án chính sách hỗ trợ, tái định cư để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 7/2019. Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại 5 khu phố của phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo quyết liệt việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7/2019.

- Chỉ đạo các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp tổ chức hội thảo và xây dựng đề án quy hoạch phát triển nhà ở cho 1 triệu dân tăng lên sau mỗi 5 năm. Tổ chức hội nghị chuyên đề về lập lại trật tự xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7/2019.

- Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Đề án về cơ chế tài chính công cho thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, hoàn thành trong tháng 11/2019; triển khai kế hoạch phối hợp với các tỉnh Đông và Tây Nam bộ, các Bộ ngành trung ương nghiên cứu đề xuất nội dung và cơ chế liên kết phát triển kinh tế - xã hội của vùng Nam bộ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trình Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 10/2019.

- Tổ chức Hội nghị về phòng, chống ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7/2019.

- Chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố phương án diễn tập phòng, chống biểu tình gây rối, khủng bố, bạo loạn, tổ chức diễn tập trước tháng 12/2019.

4.3. Các quận ủy, huyện ủy

- Trên cơ sở rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội của đảng bộ quận, huyện, đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 7 chương trình đột phá của thành phố, chương trình xây dựng nông thôn mới của nhiệm kỳ 2015 - 2020; rà soát, bổ sung các chỉ tiêu (nếu chưa có): (1) về môi trường; (2) về hạ tầng xã hội và quản lý đô thị; (3) về cải cách hành chính; (4) về xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; (5) về quốc phòng - an ninh vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, huyện để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019, 2020.

- Sau Hội nghị “Lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức trong tháng 7-2019, các quận ủy, huyện ủy ban hành nghị quyết trong tháng 7/2019 về “Tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tập trung lập lại trật tự xây dựng trên từng phường, xã, thị trấn trước Đại hội Đảng bộ quận, huyện năm 2020”.

Yêu cầu phải quán triệt là: “Nơi nào để xảy ra xây dựng trên đất không được phép xây dựng và xây dựng khi chưa có phép hoặc sai phép mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì cấp ủy và chính quyền nơi đó không thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh”.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và bài học kinh nghiệm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và nghị quyết của quận ủy, huyện ủy về chấn chỉnh quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn cần cam kết lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn trước Đại hội Đảng bộ quận, huyện năm 2020. Nếu lãnh đạo các phường, xã, thị trấn không cam kết, Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy cần kịp thời xem xét việc bố trí cán bộ cho phù hợp.

- Bí thư quận ủy, huyện ủy và bí thư đảng ủy phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 2405-QĐ/TU ngày 7/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của Bí thư Thành ủy; bí thư quận ủy, huyện ủy và bí thư đảng ủy phường, xã - thị trấn trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận, huyện giám sát việc thực hiện Quy định này đối với bí thư quận ủy, huyện ủy; bí thư đảng ủy phường, xã - thị trấn, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30/11/2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trước Nhân dân và kêu gọi đồng bào thành phố, các doanh nhân, các nhà khoa học phát huy sáng kiến và mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tăng tốc hơn nữa trong tổ chức thực hiện Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Theo SGGP

Tin mới hơn
Tin đã đưa