title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm
Thứ sáu, 24/05/2019, 09:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm cải thiện 3 bộ chỉ số cải cách hành chính, UBND TP sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính; giảm chi phí gia nhập thị trường, đất đai; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; bổ sung chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của thị trường khoa học và công nghệ, tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển phần mềm, nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, nâng cao tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế;

UBND TP cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện có hiệu quả các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo TP; tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích đầu tư vào những ngành, những lĩnh vực kinh tế có lợi thế so sánh, có tiềm năng phát triển nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tãng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

UBND TP cũng sẽ tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là vốn, mặt bằng và đổi mới công nghệ; tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt đối với ngành công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư nước ngoài và giúp phát triển các ngành quan trọng của TP; điều chỉnh các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là các cơ chế đãi ngộ, chính sách thông thoáng, khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Tin mới hơn
Tin đã đưa