title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
Thứ tư, 12/06/2019, 12:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư ngân sách TP phân cấp có mục tiêu từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết cho UBND các quận-huyện để thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thỏa điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao thông báo cho UBND các quận-huyện danh mục các dự án đã được chấp thuận chủ trương nói trên và hướng dẫn UBND các quận-huyện thực hiện dự án.

UBND quận-huyện có trách nhiệm rà soát danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để cắt giảm các dự án không khả thi và thay bằng các dự án mới.

Tin mới hơn
Tin đã đưa