title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện cho vay giải quyết việc làm ngay từ quý 2/2019
Thứ sáu, 28/06/2019, 12:54 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP tiếp tục tranh thủ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội cấp bổ sung thêm để cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn năm 2019; tham mưu UBND TP bố trí thêm nguồn vốn cho vay Quỹ giảm nghèo và cho vay giải quyết việc làm năm 2019 để cho vay ngay từ quý 2/2019.

UBND TP cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP kịp thời giải ngân các nguồn vốn trung ương, địa phương theo chỉ tiêu được giao, đặc biệt chú trọng giải ngân nguồn vốn Quỹ giảm nghèo khi UBND các phường, xã, thị trấn phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2019 - 2020 và cho vay chương trình nhà ở xã hội nguồn vốn trung ương giao; đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi nợ quá hạn tại các xã, phường, thị trấn có nợ quá hạn trên 1%...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao sớm tham mưu Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP; thực hiện ký Hợp đồng ủy thác cho vay vốn Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP; tham mưu xử lý các vướng mắc khi thực hiện ủy thác bàn giao Quỹ xóa đói giảm nghèo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu việc bố trí nguồn vốn của TP để cho các hộ dân sinh sống tại thị trấn của các huyện trên địa bàn TP được vay vốn.

UBND các quận-huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương án xử lý, thu hồi nợ quá hạn đối với các địa phương có tỷ lệ nợ quá hạn từ 1% trở lên; đôn đốc thu hồi, giảm nợ quá hạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của tín dụng đen đến người dân; nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, hộ vay giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác; kịp thời xác nhận đối tượng được thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và TP để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân; bố trí vốn bố sung cho Quỹ xóa đói giảm nghèo ngay trong quý 2/2019 để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo hoặc cho vay giải quyết việc làm.

UBND TP cũng chấp thuận xử lý các hộ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn ngân sách TP do sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ, hộ vay bỏ đi khỏi địa phương và hộ vay vốn có thành viên trong gia đình gặp rủi ro trước đây đã được khoanh nợ 60 tháng theo hướng hộ nào còn quá khó khăn và không có điều kiện trả nợ thì cho phép khoanh nợ thêm với thời hạn là 60 tháng.

Tin mới hơn
Tin đã đưa