title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên
Thứ ba, 09/03/2021, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành trên địa bàn TP trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các sở-ban-ngành, đoàn thể và địa phương; rà soát các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện chính sách thu hút và phát triển trí thức trẻ, ưu tú tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tại cơ sở; đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn TP đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch đề ra.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa