title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn TPHCM năm 2021
Thứ năm, 27/05/2021, 16:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành kế hoạch Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn TPHCM năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và làng nghề; vận động, hướng dẫn sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước trong cộng đồng dân cư, sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm, nước mặt, thực hiện những giải pháp xử lý chất thải, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong sản xuất và sinh hoạt nhằm nâng cao điều kiện sống của nhân dân TP cũng như thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường tại các xã xây dựng nông thôn mới.

MCNT

Tin mới hơn
Tin đã đưa