title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố
Chủ nhật, 20/02/2011, 18:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 53/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Văn phòng Thường trực) có chức năng giúp Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, quận, huyện, Hiệp hội bất động sản, các chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi chung là chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản); tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố.

Văn phòng Thường trực gồm có: Trưởng Văn phòng, Phó Văn phòng, từ 05 đến 06 chuyên viên giúp việc và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố làm việc theo chế độ chuyên trách.

Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo thành phố trình Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố phê duyệt; căn cứ chương trình kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo thành phố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng chương trình kế hoạch công tác chi tiết của Văn phòng Thường trực trình Giám đốc Sở Xây dựng-Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phê duyệt, để thực hiện.

2. Giúp Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, quận huyện, hiệp hội bất động sản, thị trường bất động sản, các chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi chung là chính sách nhà ở và thị trường bất động sản); tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố.

3. Tổng hợp các khó khăn vướng mắc, làm đầu mối thiết lập hệ thống dữ liệu về việc thực thi các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản để phối hợp với Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố phân tích, dự báo, đánh giá, tham mưu đề xuất các giải pháp xử lý trình Ban Chỉ đạo thành phố xem xét, giải quyết.

4. Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố, trực tiếp quan hệ với các Sở, ban ngành, quận, huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan; truyền đạt ý kiến của Ban Chỉ đạo thành phố trong việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; đôn đốc các Sở, ban ngành, quận, huyện, Hiệp hội bất động sản, các chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện các quyết định, kết luận của Ban Chỉ đạo thành phố.
Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban ngành, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết đối với những vấn đề quan trọng hoặc vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố.

5. Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các Sở, ban ngành, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, báo cáo phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thành phố và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Ban Chỉ đạo thành phố chủ trì; tham dự các cuộc họp giao ban của các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố, các Ban Chỉ đạo của các địa phương; được phân công hay ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo Trung ương; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chính sách nhà ở và thị trường bất động sản để nắm bắt thông tin trực tiếp, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chuyến đi khảo sát, tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố khác trong nước và nước ngoài trong công tác quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản cho các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Thừa Ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố mời các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia các cuộc họp, hội thảo và các lớp đào tạo để phổ biến các quy định, chính sách của Nhà nước Việt Nam cũng như kinh nghiệm của các nước và thành phố khác trên thế giới liên quan đến việc quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản cho các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

8. Được nhận các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để hỗ trợ cho việc tăng cường năng lực cũng như học tập kinh nghiệm của các nước, thành phố khác cho các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

9. Thừa lệnh của Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố ký các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực và theo phân công của Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố. Ký phát hành các văn bản, thông báo ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố về các vấn đề có liên quan.

10. Dự thảo các báo cáo trình Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

    11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo thành phố phân công.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm