title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
Thứ sáu, 19/08/2011, 17:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) - Ủy ban nhân dân thành phố đã có  Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Về nguyên tắc phối hợp, Ban Quản lý thực hiện cơ chế “Một cửa” theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, góp phần thúc đẩy các KCX - KCN trên địa bàn thành phố phát triển, hiệu quả, bền vững và đúng quy hoạch. Nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ban Quản lý nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Việc phối hợp dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong KCX – KCN. Trong quá trình phối hợp nhiệm vụ không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cơ quan tham gia; cách thức phối hợp không cản trở công việc của nhau. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp KCX - KCN thông qua cơ quan đầu mối là Ban Quản lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với các vấn đề liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương, Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý và đơn vị phối hợp xử lý, trao đổi thông tin về tình hình đầu tư và phát triển KCX - KCN; giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật... của các doanh nghiệp, người lao động trong KCX – KCN.

Căn cứ chức năng quản lý chuyên ngành và các quy định của nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; khi tiến hành kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong KCX - KCN, các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến Ban Quản lý, thống nhất nội dung kiểm tra, thanh tra; Đối với kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm, các đơn vị gửi trước kế hoạch đến Ban Quản lý vào cuối tháng 11 hàng năm. Ban Quản lý cử đại diện, với tư cách là thành viên tham gia kiểm tra, thanh tra.

Quyết định cũng nêu rõ những quy định cụ thể trong công tác phối hợp: công tác cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký kinh doanh; Công tác xúc tiến đầu tư; Công tác xúc tiến thương mại; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCX- KCN; Nhà lưu trú công nhân; Quản lý chất lượng xây dựng; Xây dựng và phát triển hạ tầng KCX – KCN; Quản lý môi trường trong KCX – KCN; Quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm; Xây dựng kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề; Công tác phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật lao động; Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong KCX – KCN; Điều tra các tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động chết người trong các doanh nghiệp KCX – KCN; Quản lý lao động là người nước ngoài; Về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất; Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong các KCX – KCN; Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động tập thể và đình công; Công tác thông tin, báo cáo; Phối hợp cung cấp thông tin, quản lý hoạt động về thuế, xuất nhập khẩu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu; Quản lý an ninh trật tự trong các KCX – KCN; Công tác phòng cháy và chữa cháy trong các KCX – KCN; Công tác thanh tra, kiểm tra.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm