title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TP.HCM: Chuyển đổi mô hình tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường
Thứ sáu, 02/03/2012, 18:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, chuyển đổi mô hình tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường được thành lập theo Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 của UBND thành phố từ đơn vị sự nghiệp sang cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường sang Chi cục.

Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường tại thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Environmental Protection Agency. Viết tắt là HEPA.

Trụ sở đặt tại số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục có nhiệm vụ và quyền hạn:

1.  Chủ trì, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

2.  Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

3.  Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; tham mưu cho Giám đốc Sở việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt;

4.  Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn thành phố; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;

5.  Tham mưu cho Giám đốc Sở việc phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường;

6.  Đánh giá, xử lý, giám sát, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các giải pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường trên địa bàn thành phố;

7.  Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

8.  Giúp Giám đốc Sở Xây dựng chương trình quan trắc môi trường, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật, quản lý trực tiếp đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố;

9.  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

10.   Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với các Sở, ban ngành, phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, cán bộ địa chính - xây dựng phường - xã, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

11.   Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

12.   Tổ chức việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Sở; làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc điều hành hoạt động của Quỹ hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Quỹ Xoay vòng và các nguồn quỹ bảo vệ môi trường khác theo phân công của Giám đốc Sở;

13.   Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật;

14.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân công.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm