title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

TPHCM: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố
Thứ hai, 22/08/2011, 23:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND thành phố đã có Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM (Hội đồng thẩm định).

Theo đó, Hội đồng thẩm định có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và đã được công bố; theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 và các Văn bản điều chỉnh, bổ sung có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định đơn giá các loại đất để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; chi phí đầu tư vào đất còn lại của trường hợp không có đủ hồ sơ, chứng từ có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng; giá bán nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai quận - huyện trở lên; thẩm định đối tượng bồi thường và các khoản hỗ trợ về đất, về tài sản và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng thẩm định còn có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, chính sách có liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vướng mắc phát sinh do quy định của pháp luật chưa đề cấp đến hoặc do mâu thuẫn, chưa rõ ràng trong việc áp dụng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ cụ thể để phục vụ cho việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định nếu vượt thẩm quyền các vấn đề do các sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện đề nghị.

Quy chế nêu rõ, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định trực tiếp một số hồ sơ cụ thể trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về pháp lý đất đai; công trình xây dựng, vật kiến trúc khác và việc áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt theo quy định.

Bãi bỏ Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm