title Kinh tế - đô thị

TPHCM triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị
Thứ ba, 12/01/2021, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ngày 16/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 9/12/2020, cũng đã ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức, có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về thành lập thành phố Thủ Đức cho lãnh đạo TPHCM, ngày 31-12-2020

Hai Nghị quyết trên không chỉ tạo điều kiện để TPHCM chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, mà còn là thời điểm chín muồi để TP triển khai xây dựng chính quyền đô thị thật sự tinh gọn, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. TP cũng xác định chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị năm 2021, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, về tổ chức, bộ máy, TP sẽ tập trung sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức, sắp xếp khu phố đúng tiến độ; triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của UBND TP, UBND TP thuộc TP, UBND quận, phường; chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND TP thuộc TP, Chủ tịch UBND quận, phường.

TP sẽ ban hành các quy định theo thẩm quyền để triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị; phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, TP thuộc TP, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương, đảm bảo sự đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, không chồng chéo, trùng lắp, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Ban hành quy định, phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, nhiệm vụ tại các quận, phường. Rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội.

Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện chính quyền đô thị, TP tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo bổ sung kịp thời nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao, giàu tinh thần cống hiến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Công tác tuyển dụng phải đi đôi với rà soát, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế để nâng cao năng lực thực thi công vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của TP trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

TP tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; nghiên cứu, phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đưa nội dung thực hiện tốt văn hóa công sở vào các tiêu chí bình xét thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nhằm nâng cao tính răn đe, cảnh báo và phòng ngừa những hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức công vụ; góp phần phòng ngừa có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đây là một trong những bước đột phá của TP về cải cách hành chính gắn với mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 và thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 54/2017/QH14.

TP sẽ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, theo tiêu chuẩn chức danh; đảm bảo trình độ đội ngũ nhân lực theo kịp với tiến độ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung bồi dưỡng một số lĩnh vực mũi nhọn, liên quan đến xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, phát triển bền vững gắn với ứng phó biến đổi khí hậu... Việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng không chỉ nhằm nâng cao bản lĩnh, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng thực thi chức trách, nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh thực hiện rèn luyện đạo đức công vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn là một trong những giải pháp quan trọng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tinh gọn và hợp lý.

TP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực TP có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022 theo mục tiêu: vừa chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung, vừa quan tâm triển khai các chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị tăng cao, tạo bước đột phá mạnh mẽ, trong bối cảnh TP hội nhập kinh tế ngày càng sâu, rộng. Tăng cường thu hút nhân lực cho các khu công nghệ cao, các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn theo định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra; đảm bảo đáp ứng về cả số lượng lẫn chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.

Xây dựng chính quyền đô thị không phải là nhiệm vụ riêng của từng cơ quan, đơn vị, tại một thời điểm nhất định nào, mà là một hành trình vừa bắt đầu, cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, trên tất cả các lĩnh vực, vì một TP tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, phát huy tối đa vai trò và vị thế đi đầu của TPHCM, TP mang tên Bác - cùng cả nước, vì cả nước.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa