title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

TPHCM triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021
Thứ bảy, 08/05/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 7/5, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trong năm 2020, TPHCM vừa phải tập trung ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19 và vừa tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế, nên các ngành, các cấp phải nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Kết thúc năm 2020, công tác CCHC của TP đã hoàn thành các mục tiêu, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được thực hiện quyết tâm, chặt chẽ, xuyên suốt; nhanh chóng đề ra các giải pháp linh hoạt thay đổi phương thức làm việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp khi ứng phó dịch Covid-19. Tăng cường công tác thi đua CCHC, tạo động lực và sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác khắc phục các hạn chế trong đánh giá chỉ số CCHC được lãnh đạo TP chỉ đạo sâu sát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Công tác truyền thông về CCHC tiếp tục được quan tâm định hướng và chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai mở rộng áp dụng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay, ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp nhất là khi tổ chức giãn cách xã hội.

UBND TP đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp hỗ trợ cho cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính để từng bước ổn định và trở lại hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các thủ tục về tài chính, thuế, việc làm, đăng ký kinh doanh...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính nhà nước. Từng bước hoàn thiện các nội dung trụ cột của công tác xây dựng chính quyền điện tử theo kế hoạch đã đề ra.

TP cũng đã tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử, hoạt động công vụ, tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC; xử lý kiên quyết các hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực trong quá trình tiếp cá nhân, doanh nghiệp.

Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến giám sát của HĐND TP về thực hiện chính sách pháp luật về CCHC giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của TP, UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2021 với chủ đề là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại TPHCM” với 5 mục tiêu trọng tâm, 19 chỉ tiêu cụ thể, 60 nội dung chi tiết để phân công cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Theo đó, TP tập trung triển khai Kế hoạch CCHC năm 2021 đồng bộ và có hiệu quả với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần XI về Chương trình CCHC và nâng cao Chỉ số CCHC trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, đề cao trách nhiệm người lãnh đạo các cấp, các sở, ngành trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác CCHC, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Khuyến khích phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp thông qua khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, sáng tạo và tiếp thu ý kiến của người dân, chuyên gia, trí thức của TP. Chủ động rà soát, đánh giá các mô hình về CCHC để kịp thời nhân rộng/áp dụng thực hiện. Thực hiện có chất lượng công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP, thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng tương ứng với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn.

Hai là tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm của TP và quy định mới, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động kém hiệu quả; giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; chủ động cải cách tổ chức bộ máy trong từng nội bộ cơ quan, đơn vị...

Ba là thực hiện nghiêm túc yêu cầu về cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Bốn là quyết tâm trong kiện toàn công tác pháp chế trên địa bàn TP. Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và UBND TP ban hành, nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Năm là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử; hoàn tất việc rà soát, công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, theo hướng có thời hạn đối với quy trình thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ; xác định rõ tổ chức, cá nhân thực hiện chức trách trong xử lý hồ sơ; có sự tham gia, đóng góp ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp; có sự giám sát của HĐND, Mặt trận tổ quốc; có chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng. Xây dựng giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, hiệu quả; hoàn thiện khung pháp lý cho thanh toán điện tử, khuyến khích tuyên tuyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ công đã được xã hội hóa. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sáu là thực hiện đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Triển khai đúng tiến độ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”- giai đoạn 2, Đề án Kiến trúc Chính quyền điện tử tại TP; các nhiệm vụ chính Chương trình chuyển đổi số tại TP.

Bảy là tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù về ngân sách - tài chính và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017/QH14; tăng cường các biện pháp để quản lý và đảm bảo nguồn thu; kiểm soát việc sử dụng có hiệu quả tài sản công.

Tám là nghiêm túc và triệt để trong công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất; đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc cơ chế giải trình của cơ quan nhà nước, trả lời kịp thời phản ánh tại Cổng thông tin 1022 TP.

Chín là tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài TP quan tâm tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bám sát các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn TP. Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời phản ảnh phiền hà, tiêu cực trong bộ máy công quyền, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch; đồng thời biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình cá nhân, tổ chức và các mô hình hay, hiệu quả trong công tác CCHC.

Cuối cùngphát động, triển khai và thực hiện có hiệu quả Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 và Kế hoạch phát động thi đua về CCHC năm 2021 với chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại TPHCM”, với trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước góp phần cải thiện môi trường đầu tư tại TPHCM.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa