title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử TP
Thứ hai, 17/12/2018, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến trúc Chính quyền điện tử TP trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử TP (HCM CityWeb) nhằm cung cấp kênh thông tin về kiến trúc Chính quyền điện tử TP; xây dựng, hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử TP (HCM LGSP)…


UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện căn cứ vào kiến trúc Chính quyền điện tử TP, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và các năm tiếp theo. Nội dung kế hoạch bao gồm việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 và 4) phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả; triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; triển khai thực hiện Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 14/3/2018 về Kế hoạch Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP.


 

UBND TP sẽ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin TP.


* Liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng; áp dụng mã định danh vào phần mềm quản lý văn bản tại đơn vị, nhằm phục vụ liên thông kết nối văn bản với các đơn vị khác.TNN


Tin mới hơn
Tin đã đưa