title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Thứ ba, 09/02/2021, 10:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế hoạch nhằm rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành; rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư để ban hành quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Kế hoạch cũng đề ra những công tác trọng tâm để triển khai thực hiện: xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định; xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa